На 22.8.2018 в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикуван нов базов регламент за гражданската авиация:
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета, в сила от 11 септември 2018 г.
Новият регламент отменя предишния базов регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.
В Приложение X на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 се съдържа таблица на съответствие между двата регламента.
По отношение сертификационния процес на летищните оператори и летищата, към момента се запазват процедурите на Регламент 139/2014.