На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от Закона за концесиите и чл. 43б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, с Решение № РК-1 от 02.07.2018 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект “Гражданско летище за обществено ползване София” - публична държавна собственост. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на процедурата, както и документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в “Официален вестник" на Европейския съюз под № 2018/S 127-290417 на 5 юли 2018 г.

На 5 юли 2018 г. решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер 111-2/05.07.2018.

Летище София е най-голямото летище, разположено на територията на Република България, което с Решение на Министерски съвет № 885 от 29.12.2002 г. е обявено за летище за обслужване на международни превози. През 2017 г. Летище София е обслужило 6 490 096 пътници. Летище София разполага с два пътнически терминала – Терминал 1 и Терминал 2.

Към момента Летище София се управлява от “Летище София” ЕАД, еднолично търговско дружество със 100% държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

 

Документи

Решение №431 на Министерския съвет от 29.06.2018 г. за одобряване на Решението на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София" - публична държавна собственост.

Решение за откриване на процедурата

Решение за поправка № РК-3 от 03.10.2018 г.

Решение за поправка № РК-5 от 06.11.2018 г.

Решение за поправка № РК-6 от 20.12.2018 г.

Решение за поправка № РК-1 от 01.02.2019 г.

Решение за поправка № РК-3 от 25.03.2019 г.

Решение за определяне на концесионер № РК-5 от 17.07.2019 г.

Обявление № 2018/S 127-290417 от 5 юли 2018 г.

Обявление за поправка № 2018/S 193-437611 от 6 октомври 2018 г.

Обявление за поправка № 2018/S 216-495082 от 9 ноември 2018 г.

Обявление за поправка № 2018/S 248-574899 от 26 декември 2018 г.

Обявление за поправка № 2019/S 026-058902 от 6 февруари 2019 г.

Обявление за поправка № 2019/S 063-147993 от 29 март 2019 г.

Партида на процедурата в Националния концесионен регистър

Документация за концесията

Документация за концесията, изменена с Решение № РК-3 от 03.10.2018 г.

Документация за концесията, изменена с Решение № РК-5 от 06.11.2018 г.

Документация за концесията, изменена с Решение № РК-6 от 20.12.2018 г.

Документация за концесията, изменена с Решение № РК-1 от 01.02.2019 г.

Документация за концесията, изменена с Решение № РК-3 от 25.03.2019 г.

Приложение 3 към Документация за концесията в Word формат

Приложение 3 към Документация за концесията в Word формат, измененo с Решение № РК-3 от 03.10.2018 г.

Приложение 3 към Документация за концесията в Word формат, измененo с Решение № РК-6 от 20.12.2018 г.

Приложение 3 към Документация за концесията в Word формат, измененo с Решение № РК-3 от 25.03.2019 г.

Проект на концесионен договор

Проект на концесионен договор, изменен с Решение № РК-3 от 03.10.2018 г.

Проект на концесионен договор, изменен с Решение № РК-6 от 20.12.2018 г.

Проект на концесионен договор, изменен с Решение № РК-3 от 25.03.2019 г.

Приложение 11b и Приложение 11c от Концесионния договор в Word формат

Приложение 11b и Приложение 11c от Концесионния договор в Word формат (изменени)

Приложение 11b и Приложение 11c от Концесионния договор в Word формат (изменени 26.12.18)

Приложение 11b и Приложение 11c от Концесионния договор в Word формат (изменени 29.03.19)

Обосновка на концесията

Правила за информационната зала

Декларация за поверителност